Vedtægter for den selvejende institution "Taastrup Idræts Center" til forvaltning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune — område øst.

§ 1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Taastrup Idræts Center"

Institutionens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 2. Etablering og kontrol

Institutionen er etableret som led i Høje-Taastrup Kommunes beslutning om at decentralisere forvaltningen af idrætsfaciliteter i kommunen. Som led i etableringen bevarer institutionen ejerskabet til Taastrup Idræts Haller m.m. beliggende i Høje-Taastrup Kommunes idrætsanlæg, matr. Taastrup Valby 14gi (minus svømmehal). Institutionen overtager brugsretten og vedligeholdelsesforpligtigelsen til Lervangen matr. Høje Taastrup 10, Blåkilde Idrætsanlæg matr. Taastrup Valby 13ar og Nyhøj Idrætsanlæg,matr. Høje Taastrup 15f (17f, 18e og Taa. Valby 8b) fra Høje-Taastrup Kommune.

§ 3. Formål

Den selvejende institutions formål er at drive og vedligeholde de ovenfor angivne anlæg og arealer til gavn for kommunens idrætsforeninger og kommunale institutioner samt at fremme ethvert idrætsligt formål. Formålet er at skabe størst mulig tilgængelighed for idrætsforeninger og institutioner til idrætsanlæggene i kommunen.

§ 4. Opgaver

Det er institutionens opgave at forestå:

  • at institutionens faciliteter anvendes, i overensstemmelse med formålet
  • at driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune forvaltes i henhold til dennes indhold 
  • at faciliteterne til enhver tid fremståri en sådan vel vedligeholdt og funktionel stand, som gør, at de er velegnede for udøvelsen af brugernes aktiviteter
  • at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne, så de er i overensstemmelse med udviklingen og behovet for dem på idrætsområdet
  • at der udarbejdes regelsæt for idrætsfaciliteternes drift, indeholdende bl.a. takster for udlejning
  • at der sikres et samarbejde mellem institutionen og tilsvarende institutioner samt med de offentlige myndigheder, erhvervslivet og idrætsforeninger i øvrigt i Høje-Taastrup Kommune m.v.

§ 5. Økonomisk grundlag

Økonomisk grundlag for institutionens virksomhed er årlige driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune samt egne indtægter ved udlejningsvirksom- hed, sponsorater m.v..

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen for institutionen består af 9 medlemmer:
2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer
3 repræsentanter udpeget af den største medlemsforening
2 repræsentanter udpeget af den næststørste medlemsforening
1 repræsentant udpeget af den tredjestørste medlemsforening
1 repræsentant valgt af og blandt de øvrige foreninger

Valg til bestyrelsen
Byrådet udpeger 2 blandt sine medlemmer af de 9 bestyrelsesmedlemmer for Taastmp Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.

I bestyrelsen for Taastrup Idræts Center er idrætten repræsenteret med 7 pladser. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.

Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.
Det er medlemsopgørelseme i lige år der danner grundlag for valg til bestyrelsen.

De tre største idrætsforeninger
Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har flest medlemmer, udpeger 3 personer til bestyrelsen for Taastrup Idræts Center.
Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har næstflest medlemmer, udpeger 2 person til bestyrelsen for Taastrup Idræts Center.
Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har tredjeflest medlemmer, udpeger 1 person til bestyrelsen for Taastrup Idræts Center.

Øvrige idrætsforeninger
De øvrige godkendte idrætsforeninger der bruger idrætsfaciliteter i Taastrup Idræts Center vælger 1 person til bestyrelsen. Alle idrætsforeninger, der Opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.
Hver forening blandt de øvrige idrætsforeninger med tilknytning til Taastrup Idræts Center har én stemme.
Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.

Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valgmødets afholdelse.

Valgperiode
Foreningsrepræsentanterne er valgt for en 2 årig periode, gældende fra en 1. april, idet hele bestyrelsen er på valg i ulige år, startende i 2009.
Genudpegning kan finde sted.

Byrådets repræsentanter er valgt for en byrådsperiode.

Formand og næstformand
På første møde efter nyvalg, vælges blandt foreningernes udpegede medlemmer til bestyrelsen en formand og en næstformand.

Forretningsorden
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen etablerer sig med udvalg og arbejdsgrupper i det omfang, den finder behov herfor.

Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og hele virksomhed.

Bestyrelsen ansætter/afskedi ger institutionens daglige administrative ledelse.

Den daglige administrative ledelse ansætter/afskediger det øvrige personale.

Den administrative ledelse deltager i bestyrelsesmødeme, som referent uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året, og derudover så ofte for- manden finder anledning hertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder derom.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Dags- orden udsendes senest 8 dage før mødet. Under ekstraordinære forhold kan indkaldelse til bestyrelsesmøde, dog ske med kortere varsel.

Bestyrelsesmødeme ledes af formanden. Har formanden forfald ledes mødet af næstformanden.

For at være beslutningsdygti g skal mindst 5 medlemmer - herunder formand og ved dennes forfald næstformand - være til stede på bestyrelsesmødet.

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I til- fælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmødeme. Referatet godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7. Forretningsudvalg

Jfr. § 6 etablerer bestyrelsen et forretningsudvalg, der består af formanden og derudover af 3 af de foreningsvalgte medlemmer i bestyrelsen.

Forretningsudvalgets opgave er på vegne af bestyrelsen at være det administrative bindeled til institutionens daglige ledelse, forretningsførelse og drift, ligesom det også er forretningsudvalgets opgave at tilse, at driftsoverens- komsten mellem institutionen og kommunen forvaltes, som den skal.
Forretningsorden for forretningsudval get godkendes af bestyrelsen.

§ 8. Tegningsregel

Institutionen tegnes ved underskrift af formand eller ved formandens forfald af næstformanden, i forening med et medlem af forretningsudvalget.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og den daglige ledelse.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves underskrifter af en enig bestyrelse, samt der kræves godkendelse i byrådet.

§ 9. Hæftelse

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for institutionens forpligtigelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens formue.

§ 10. Budget og årsrapport

Budget- og regnskabsåret for institutionen går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen udarbejder budgetforslag for det følgende år over institutionens drift.

I henhold til driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Kommune skal budgetforslaget fremsendes til kommunen og forelægges byrådet til udtalelse, senest den 15. maj.

Årsrapport indeholdende driftsregnskab og status, underskrevet af revisionen og bestyrelsen skal foreligge inden 15. maj.

Årsrapporten skal desuden tilgå Høje-Taastrup Kommune, inden den 15. maj.

§ 11. Sekretariat og daglig ledelse

Til at varetage den daglige ledelse med sekretariat m.v. af institutionens virk- somhed ansætter bestyrelsen en daglig ledelse. Den daglige ledelse er placeret i Taastrup Idræts Park Haller. Den daglige ledelse har direkte reference til bestyrelsen. I det daglige formidles referencen til/fra bestyrelsen af formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden.

Den daglige ledelses ansvar, pligter og rettigheder beskrives i en ansættelsesaftale/kontrakt.

§ 12. Vedtægtsændringer

Forslag om ændringer af vedtægterne indstilles af bestyrelsen. Forslag skal være tiltrådt af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Det skal sikres at Driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune ikke eri strid med de gældende vedtægter for institutionen.

Indstilling om vedtægtsændring sker til Høje-Taastrup Kommune, der skal godkende ændringerne.

§ 13. Opløsning

Opløsning af institutionen kan kun finde sted, hvis et forslag herom vedtages enstemmigt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt med 14 dages varsel og med angivelse af grunden til opløsning. I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder dennes midler Høje-Taastrup Kommune som forpligter sig til at anvende midlerne til kulturelle/idrætslige formål.

§ 14. Ikræfttræden

Disse vedtægter er forelagt bestyrelsen på ordinært bestyrelsesmøde og godkendt, den ............

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

§ 15. Godkendelse

Nærværende vedtægter er godkendt af Høje-Taastrup Kommune 29.08.2006.